Béc tưới nước nhỏ giọt 8 tia điều chỉnh được


6000 Còn hàng

Béc tưới nước nhỏ giọt 8 tia điều chỉnh được lưu lượng, kèm cây cắm cho từng
gốc, từng chậu